Copyright & rechten

Exclusief ontwikkelde know-how.
De in deze site gebezigde/getoonde begrippen en de daar achter liggende kennis zijn ons belangrijkste werkmateriaal. Door deze in 20 jaar in de weerbarstige praktijk van organisaties doorontwikkelde kennis op het vlak van vitaliseren van organisaties en motiveren van (groepen) mensen zijn wij het enige bedrijf dat hiervan de exclusieve rechten heeft opgebouwd om deze kennis met andere organisaties te delen.
De intellectuele eigendomsrechten/Copyright van deze internetsite en daaraan voorafgaande sites berusten bij United Sense te Soest.
Mentaal Verzuim®, Collectief Mentaal Verzuim®, Mentaal Vermogen®, Collectief Mentaal Vermogen® evenals Onbenut Vermogen© zijn geregistreerde merken van United Sense en hun handelsnamen waarmee United Sense het verschil aanduidt tussen Mentaal Vermogen en het daaraan afbreuk doende Mentaal Verzuim. Zowel voor individuen als voor het collectief in samenwerking en organisaties.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende een deel of het geheel van deze internetsite en de daaraan voorafgaande internetsites en de daarin gebruikte - door United Sense ontwikkelde - kennis, visualisaties, schema's, begrippen, merken, slogans of namen te gebruiken, over te nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder de schriftelijk verleende toestemming van United Sense.
Disclaimer:
Hoewel wij ernaar streven om actuele en correcte informatie te verschaffen kan deze informatie, zonder toelichting door United Sense, verkeerd geïnterpreteerd, uitgelegd of toegepast worden.
United Sense is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.
Bronnen van gebruikt beeldmateriaal:
Ter illustratie van de site en het daarop door ons ontwikkelde tekstmateriaal kan op sommige plekken gebruik gemaakt zijn van beeld- c.q. fotomateriaal waarvan zou kunnen blijken dat deze of niet rechten vrij zijn of er toch sprake is van rechthebbenden die wij niet kennen, ondanks dat wij ons uiterste best hebben gedaan de makers of de rechthebbenden daarvan te traceren. Mocht u op deze website beelden of foto's vinden waarvan United Sense niet de rechten bezit of toestemming heeft om deze te plaatsen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen op hansvisser@unitedsense.nl . Wij zullen dan terstond het beeldmateriaal verwijderen of afspraken maken over de plaatsing en gebruik daarvan.
Sources of images used:
To illustrate the site and text material we developed, it is possible that we used photographic material which might prove to be either not free for use or there might be copyright owners we do not know, although we did all efforts to trace original creators or copyright owners. In case you'll find such photographic material we ask you kindly to inform us as soon as possible at hansvisser@unitedsense.nl. We will remove the images immediately or make a workable agreement on the placement and particular use.
Deze internetsite is tot stand gekomen met:
United Sense te Soest: Content.
The Others te Amersfoort: Vormgeving.
Hadewych Veys te Soest: Fotografie.
MISD te Spaarndam: Technische realisatie.
 
 

Contact

  Birkstraat 79
3786 HC Soest
035 601 92 75
info@unitedsense.nl
Kenniscentrum   1991 - 2018 © United Sense