Copyright & rechten

Exclusief ontwikkelde know-how.
De in deze site gebezigde/getoonde begrippen en de daar achter liggende kennis zijn ons belangrijkste werkmateriaal. Door deze in 20 jaar in de weerbarstige praktijk van organisaties doorontwikkelde kennis op het vlak van vitaliseren van organisaties en motiveren van (groepen) mensen zijn wij het enige bedrijf dat hiervan de exclusieve rechten heeft opgebouwd om deze kennis met andere organisaties te delen.
De intellectuele eigendomsrechten/Copyright van deze internetsite en daaraan voorafgaande sites berusten bij United Sense te Soest.
Vitalisator®, Organisatievitaliteit®, Organisatievitalisator®, De Mentale Factor®, Mentaal Verzuim®, Collectief Mentaal Verzuim®, Mentaal Vermogen®, Collectief Mentaal Vermogen® evenals Onbenut Vermogen© zijn geregistreerde merken en handelsnamen van United Sense. Met de laatster vijf duidt United Sense het verschil aan tussen Mentaal Vermogen en het daaraan afbreuk doende Mentaal Verzuim. Zowel voor individuen als voor het collectief in samenwerking en organisaties.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende een deel of het geheel van deze internetsite en de daaraan voorafgaande internetsites en de daarin gebruikte - door United Sense ontwikkelde - kennis, visualisaties, schema's, begrippen, merken, slogans of (handels)namen te gebruiken, over te nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder de schriftelijk verleende toestemming van United Sense.
Disclaimer:
Hoewel wij ernaar streven om actuele en correcte informatie te verschaffen kan deze informatie, zonder toelichting door United Sense, verkeerd geïnterpreteerd, uitgelegd of toegepast worden.
United Sense is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.
Bronnen van gebruikt beeldmateriaal:
Ter illustratie van de site en het daarop door ons ontwikkelde tekstmateriaal kan op sommige plekken gebruik gemaakt zijn van beeld- c.q. fotomateriaal waarvan zou kunnen blijken dat deze of niet rechten vrij zijn of er toch sprake is van rechthebbenden die wij niet kennen, ondanks dat wij ons uiterste best hebben gedaan de makers of de rechthebbenden daarvan te traceren. Mocht u op deze website beelden of foto's vinden waarvan United Sense niet de rechten bezit of toestemming heeft om deze te plaatsen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen op hansvisser@unitedsense.nl . Wij zullen dan terstond het beeldmateriaal verwijderen of afspraken maken over de plaatsing en gebruik daarvan.
Sources of images used:
To illustrate the site and text material we developed, it is possible that we used photographic material which might prove to be either not free for use or there might be copyright owners we do not know, although we did all efforts to trace original creators or copyright owners. In case you'll find such photographic material we ask you kindly to inform us as soon as possible at hansvisser@unitedsense.nl. We will remove the images immediately or make a workable agreement on the placement and particular use.
Privacy Verklaring:
United Sense is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat u ons een vertrouwen geeft om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacy verklaring leggen wij dan ook uit welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel én met wie wij deze gegevens delen. Deze privacy verklaring is op alle diensten van United Sense van toepassing.
Welke persoonsgegevens: United Sense kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van United Sense, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan United Sense verstrekt.
United Sense kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, Bedrijfsgegevens, Functie, Uw adresgegevens, Uw telefoonnummer(s), Uw e-mailadres, Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier.
Waarom heeft United Sense die gegevens nodig? United Sense verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Bewaartermijn van de gegevens: United Sense bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen: United Sense verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@unitedsense.nl. United Sense zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen: United Sense neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van United Sense maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring: Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door United Sense verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met United Sense via info@unitedsense.nl.
Www.unitedsense.nl is een website van United Sense.
United Sense is als volgt te bereiken: Vestigingsadres: Birkstraat 79, 3768HC, Soest
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 31046596 Gooi & Eemland Telefoonnummer: +31 35 6019275 E-mailadres: info@unitedsense.nl
Om misbruik te voorkomen vraagt United Sense, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.
Autoriteit Persoonsgegevens: Natuurlijk helpt United Sense u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met United Sense uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding: Deze privacy verklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.
Deze internetsite is tot stand gekomen met:
United Sense te Soest: Content.
The Others te Amersfoort: Vormgeving.
Hadewych Veys te Soest: Fotografie.
MISD te Spaarndam: Technische realisatie.
 
 

Contact

  Birkstraat 79
3786 HC Soest
035 601 92 75
info@unitedsense.nl
Kenniscentrum   1991 - 2023 © United Sense